Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie  Mazowieckim

w roku szkolnym 2018/2019

Niniejsza koncepcja pracy szkoły, uwzględniająca potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły (wprowadzenie drugozmianowości, której skutki poprzez różne rozwiązania zminimalizowano, przygotowania do przeniesienia działalności dydaktycznej do nowego budynku), realizację nowej podstawy programowej w klasach V i VIII  oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego, przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami, opracowana została w związku z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658) przez zespół nauczycieli specjalistów, legitymujących się wieloletnim stażem pracy, którzy swe doświadczenie i wiedzę merytoryczną angażują do stworzenia jak najlepszych warunków poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury, systematycznego podnoszenia poziomu edukacji w szkole podstawowej, budzenia szacunku wobec tradycji.

Ponadto sumiennie przygotowują uczniów do twórczego uczestnictwa  w życiu społecznym i kształcą otwartość wobec świata. W ogólnej koncepcji pracy szkoły zakłada się bowiem taki wybór form i metod pracy, by były dostosowane do rozwoju psychicznego i intelektualnego  naszych uczniów. Ścisła współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym w znaczący sposób umożliwi kształtowanie postaw patriotycznych, ważne zatem będzie kultywowanie pamięci o patronie szkoły i podejmowanie zadań przybliżających historię zarówno szkoły, jak i Ołtarzewa, Ożarowa Mazowieckiego, Warszawy oraz Polski. Początek roku szkolnego tradycyjnie odwoływać się będzie do wydarzeń rocznicowych, odnoszących się do bitwy ołtarzewskiej z września 1939 roku. Ponadto kontynuowana będzie działalność drużyny harcerskiej, która należy do Hufca Błonie i realizuje program organizacji, która w swej działalności statutowej broni takich wartości, jak: prawda, honor i poszanowanie człowieka. Szkoła pragnie założyć szkolny zespół wokalny, by na forum gminy prezentować talenty artystyczne naszych wychowanków i móc uświetniać pięknym śpiewem wszelkie uroczystości o charakterze rocznicowym, ale też takie, które wynikają z kalendarza szkoły.

W koncepcji pracy szkoły wszystkie przedsięwzięcia i realizację celów opierać należy na pracy zespołowej kierowanej przez dyrekcję szkoły. Projekty programów wychowawczych i programy z zakresu profilaktyki w dalszym ciągu poddawane będą wnikliwej kontroli i ocenie  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Bardzo ważnym obszarem będzie ocena efektów pracy szkoły. W tym zakresie analizowane będą za pomocą różnorodnych metod: m.in. diagnozy ogólnopolskie oferowane przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze.

Należy podkreślić, że szkoła będzie stwarzać właściwe warunki, by uczniowie mogli nabywać wiadomości i umiejętności zgodne z swymi indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami, zarówno poprzez ofertę kółek zainteresowań, zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów. Dodatkowym wzmocnieniem dążeń szkoły do podnoszenia jakości pracy jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, którzy w elastyczny i twórczy zarazem sposób dążą do właściwej i pełnej realizacji podstawy programowej, przy zachowaniu zasady jednakowego dostępu do usług edukacyjnych. W tym roku szkolnym kontynuowany będzie program Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie rozszerzonym.

W nowym budynku dydaktycznym szkoła zapewni wygodną bazę i przygotuje nowoczesne pomoce dydaktyczne do nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności, jednocześnie umożliwi swym wychowankom zdobycie doświadczeń do pełnienia różnych ról społecznych. Nauczyciele w zespołach analizują i oceniają bowiem programy nauczania i wybierają z bogatej oferty rynkowej najlepsze podręczniki, dostosowane do poziomu danej klasy.

Ważnym zadaniem szkoły będzie zaktywizowanie uczniów do podejmowania się różnych zadań edukacyjnych i dodatkowo zaplanowanych w programie wychowawczym szkoły, m.in. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, PCK, drużynie harcerskiej i PTTK. Ważnym zadaniem wszystkich nauczycieli będzie właściwe motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno- oświatowych. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania dużą wagę przywiązujemy do obiektywizacji i jawności oceniania zachowania oraz częstego nagradzania uczniów. W ramach programu wychowawczo-profilaktycznego uczniowie tradycyjnie będą mogli uczestniczyć w debatach, dyskusjach związanych z promowaniem kulturalnego i zdrowego stylu  życia. Pedagog szkoły wspólnie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Grupy Wsparcia Prewencyjnego będzie organizować lekcje instruktażowe z zakresu BHP w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu oraz lekcje z programu „Stop przemocy!”, „Spójrz Inaczej”.

Respektując normy społeczne, wyczulamy uczniów na poznawanie uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna. Z dużą konsekwencją będziemy uczyć  zatem szacunku do ludzi różnych kultur i religii.

Oferta edukacyjna szkoły jest systematycznie modyfikowana, udoskonalana i wzbogacana o nowe rozwiązania programowe i projekty edukacyjne, by sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i społecznemu uczniów. Szkoła będzie starała się korzystać z dostępnych projektów nakierowanych na pomoc edukacyjną dla uczniów, szczególnie w obszarze oceniania kształtującego. W zespołach przedmiotowych analizowana jest jakość podręczników i programy nauczania, aby z bogatej oferty rynkowej wybierać najlepsze propozycje dla uczniów i wypracować wnioski do zorganizowanych oddziaływań o charakterze  pedagogiczno- wychowawczym. Przy formułowaniu takich wniosków uczestniczą poszczególni członkowie zespołów przedmiotowych. W zorganizowanej formie procesów edukacyjnych uwzględniane są aspekty społeczne, by dotrzeć ze wsparciem do każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i słabiej przyswajającego nowe partie materiału. Ważnym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców jest systematyczne wspieranie rodziców i opiekunów w kształtowaniu postaw uczniów i pozytywnych zachowań społecznych, patriotycznych i prozdrowotnych, m.in. „Program dla szkół”. W tym zakresie będą realizowane przedsięwzięcia angażujące uczniów w akcje charytatywne, debaty,  programy profilaktyczne. W tygodniowym planie pracy na stałe  ujęte są koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i terapia pedagogiczna oraz zajęcia logopedyczne.

Szkoła bada realizację obowiązku szkolnego naszych uczniów. Dzięki kontaktom z rodzeństwem absolwentów szkoły bądź dzięki  informacjom w „Informatorze Ożarowskim” może śledzić  dokonania uczniów najzdolniejszych. Ponadto tradycją szkoły jest zapraszanie jej najwybitniejszych absolwentów na imprezy o charakterze ogólnoszkolnym, m.in. festyn szkolny.

Szkoła bierze udział w projektach edukacyjnych i konkursach przedmiotowych, w tym kuratoryjnych z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego. Promuje laureatów konkursów o zasięgu powiatowym i gminnym, pozyskuje dla nich specjalne nagrody pieniężne i rzeczowe. Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły opisywane są na stronie internetowej szkoły oraz publikowane w „Informatorze Ożarowskim.” Nasza szkoła coroczne gości kombatantów i grupy rekonstrukcyjne z czasów II wojny światowej i kampanii wrześniowej. W szkole podejmuje się szkolenia rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Jest otwarta na możliwość przeprowadzenia pogadanek i szkoleń dla rodziców. Ponadto udostępnia popołudniami bazę lokalową wszystkim chętnym, którzy chcą uprawiać sport w sali gimnastycznej. Szkoła zabiega o pozytywną opinię środowiska lokalnego, co procentuje stale zwiększającą się liczbą uczniów w szkole.

Szkoła pragnie wykorzystywać zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju uczniów i lokalnej społeczności, dlatego zamierza kontynuować dobrą współpracę z Domem Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, Towarzystwem Miłośników Ołtarzewa, Domem Opieki Społecznej w Pilaszkowie, Sołectwem wsi: Ołtarzew i Pilaszków i redakcją „Informatora Ożarowskiego”.

Rodzice współdecydują o sprawnym funkcjonowaniu szkoły, zatwierdzają Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły. Popiera się zatem aktywne uczestnictwo Rady Rodziców we współorganizowaniu zabawy karnawałowej, finansowania koncertów filharmonii narodowej i nagród dla zdolnych uczniów. Dyrekcja szkoły zapoznaje Radę Rodziców z projektem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, poddaje opinii Rady Rodziców wybór dodatkowych wolnych dni od zajęć edukacyjnych. Dzieli się planami związanymi z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, planowanymi inwestycjami. Współpraca ta opiera się w głównej mierze na partnerskich stosunkach. Podczas zebrań wychowawców z rodzicami zbierane są opinie o funkcjonowaniu szkoły. Rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu. Mogą liczyć na profesjonalne załatwienie spraw dotyczących ich dzieci.

W obszarze zarządzania funkcjonuje ścisła współpraca nauczycieli, którzy tworzą  zespoły zadaniowe.

Zadania statutowe są realizowane w pracy zespołowej Rady Pedagogicznej SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim przez następujące zespoły, których skład ustalany jest corocznie w planie pracy szkoły:

 1. Zespół ds. kreowania i aktualizowania strony internetowej (Marta Kaczyńska, wychowawcy oddziałów),
 2. Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego (Marta Kaczyńska, Alicja Pilaczyńska, Oktawia Radziejewska, Julia Pilaczyńska),
 3. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Joanna Łuczkiewicz, Krystyna Ludwicka, Aleksandra Gałecka, Elżbieta Sawczuk, Alina Kupis, Małgorzata Szmurło),
 4. Zespół nauczycieli języka polskiego (Małgorzata Tomaszewska, Danuta Jarosz, Aneta Filipowska-Lis, Elżbieta Furmanik-Kurczak),
 5. Zespół nauczycieli historii (Karolina Jemioło, Elżbieta Furmanik-Kurczak, Zofia Flis),
 6. Zespół nauczycieli bloku przyrodniczego (Anna Łęczek, Ewa Chojnowska, Katarzyna Chodziuk, Mariola Kokowska, Agnieszka Nowicka),
 7. Zespół nauczycieli doradztwa zawodowego (Agnieszka Nowicka, Anna Zasłona, wychowawcy, nauczyciele-przedmiotowcy),
 8. Zespół nauczycieli matematyki (Monika Kruk, Katarzyna Patyjewicz, Magdalena Dolota, Elżbieta Maliszewska),
 9. Zespół nauczycieli języków nowożytnych (Bożena Mieszkowska, Elżbieta Kłudkiewicz, Aneta Lusawa, Zofia Flis),
 10. Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych (Karolina Jemioło, Mariola Kokowska, Olga Głowacka),
 11. Zespół nauczycieli kultura fizycznej (Katarzyna Michalak, Rafał Wajman, Nina Krużmanowska, Robert Górski,
 12. Zespół nauczycieli pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Bogusława Galińska, Ewa Pacucha, Olga Głowacka, Elżbieta Kadłubaj, Monika Kiliszek, Emilia Piasecka, Kinga Owsianko, Karolina Lesińska),
 13. Zespół nauczycieli wychowawców świetlicy (Elżbieta Sawczuk, Wanda Gibasiewicz, Katarzyna Świątek, Katarzyna Cyburska, Anna Zalewska, Anna Zasłona, Mirosława Kochaniak, Danuta Kenig),
 14. Zespół nauczycieli CRS (Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Szmurło, Kararzyna Patyjewicz, Danuta Jarosz, Aneta Filipowska-Lis, Nina Krużmanowska, Magdalena Dolota, Monika Kruk, Krystyna Ludwicka, Aleksandra Gałecka, Alina Kupis, Joanna Łuczkiewicz).

Zespoły zadaniowe planują działania w szkole, wspólnie starają się rozwiązywać problemy. Zbierając doświadczenia, stale doskonalą metody i formy tej współpracy. Tworzą plany pracy zespołów przedmiotowych, harmonogramy spotkań. Analizują wyniki procesu dydaktycznego, opracowują metody i formy pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w opanowaniu kluczowych umiejętności. Wnioski z analizy sprawdzianów wykorzystują do tworzenia programów naprawczych. W niniejszej koncepcji uwzględnia się też zadania związane z ewaluacją wewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna stanie się bowiem stałym elementem mierzenia jakości pracy szkoły. Ma ona za zadanie wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu szkoły. W związku z tym prowadzona nadal będzie ewaluacja wewnętrzna z zespołem nauczycieli. Koordynatorem tych zespołów jest dyrektor szkoły, a osobami odpowiedzialnymi nauczyciele badacze. Zespół do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystuje różne narzędzia badawcze: analizy, wywiady, ankiety i karty ewaluacyjne. Wyniki przeprowadzanych badań będą służyć do wprowadzenia zmian ulepszających dalsze funkcjonowanie szkoły. Głównym celem wewnątrzszkolnej ewaluacji jest bowiem podnoszenie jakości pracy szkoły i efektywnego motywowania uczniów oraz nauczycieli do pracy. Ważnym elementem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrekcję szkoły jest przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji. Ma ona zmierzać do angażowania w prowadzenie kontroli wewnętrznej przez wybranych nauczycieli i specjalnie powołane zespoły. Ujęte w niniejszej koncepcji działania będą systematycznie wdrażane i poddawane ocenie i opinii oraz modyfikowane przez wszystkie podmioty procesu edukacyjnego.

Przyjęcie niniejszej koncepcji na okres jednego roku szkolnego wynika przede wszystkim z faktu, że dopiero od początku roku szkolnego 2019/2020 szkoła będzie funkcjonować w nowym budynku, który otworzy przed szkoła szeroką gamę możliwości rozwoju w różnych obszarach, które z powodu warunków lokalowych są obecnie zablokowane.

Attachments