Program wychowawczy I etapu edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Program wychowawczy pierwszego etapu edukacji

w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

w roku szkolnym 2018/2019

Program Wychowawczy pierwszego etapu edukacji (klasy I – III) jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Jest on także składowym elementem Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki, opiera się na ich założeniach, wizji absolwenta oraz realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne w nich zawarte.

Program ten ma za zadanie wyłonić w zespole klasowym uczniów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się na tle innych, są przykładem w zachowaniu oraz osiągają doskonałe i bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie ci dostaną na zakończenie roku szkolnego „Dyplom za wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2018/2019”.

Uczniowie, którzy nie spełnili wymagań na wzorowe zachowanie, ale wkładają trud w wypełnianie obowiązków ucznia, dostaną „Dyplom za bardzo dobre zachowanie w roku szkolnym 2018/2019”.

Uczniowie, którzy nie spełnili wymagań ani na wzorowe zachowanie ani na bardzo dobre, dostaną „Dyplom za dobre zachowanie w roku szkolnym 2018/2019”.

Podstawą do oceny zachowania uczniów są wypełniane przez wychowawców raz na miesiąc po pisemnej konsultacji (zeszyt pochwał i uwag, dziennik elektroniczny) z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym zespole klasowym, karty miesięcznych ocen opisowych i podanie jej do wiadomości uczniów (Zał. nr 1).

Wychowawca za każdą aktywność może wystawić uczniowi maksymalną ilość 3 punktów. Razem w danym miesiącu może wystawić ich 15. Dodatkowe punkty przyznawane są za udział ucznia w konkursach promowanych przez SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Na ocenę zachowania będzie się składać:

1) systematyczne odrabianie prac domowych;

2) aktywne uczestnictwo w lekcjach;

3) respektowanie norm i zasad dotyczących funkcjonowania w grupie (współdziałanie w grupie, odpowiedzialność za czyny i słowa);

4) punktualność i zdyscyplinowanie;

5) dbanie o ład i porządek wokół siebie.

Na koniec każdego miesiąca każdy uczeń otrzyma złoty, srebrny lub brązowy medal w zależności od zdobytych punktów w danym miesiącu.

Przełożenie punktów miesięcznych na medale:

15-13 pkt – złoty medal

12-10 pkt – srebrny medal

9-5 pkt – brązowy medal

 

Na koniec roku szkolnego nastąpi podsumowanie zdobytych przez ucznia medali i przyznanie odpowiednich dyplomów według zasady:

wzorowe (W) – od 7 do 9 medali złotych w ciągu roku szkolnego;
bardzo dobre (BD) – od 4 do 6 medali złotych w ciągu roku szkolnego;
dobre (D) – mniej niż 4 medale złote w ciągu roku szkolnego.

 

W przypadku, gdy uczeń nie uzyska samych medali złotych, tak będzie przeliczana ilość medali brązowych i srebrnych w stosunku do medalu złotego:

2 medale srebrne = 1 medal złoty

2 medale brązowe = 1 medal srebrny

 

Do obszarów podlegających całorocznej ocenie będą należały:

  • zajęcia edukacyjne (zajęcia z wychowawcą, j. angielski i religia);
  • zajęcia świetlicowe.

 

Zał. Nr 1

…………………………………… …………… …………………………..

(imię i nazwisko ucznia) (klasa) (rok szkolny)

 

 

L.p.

Obszary podlegające ocenie

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.

Systematycznie odrabiam prace domowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aktywnie uczestniczę w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Respektuję normy i zasady dotyczące funkcjonowania w grupie: współdziałanie w grupie, odpowiedzialność za czyny i słowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jestem punktualny i zdyscyplinowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dbam o ład i porządek wokół siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6*.

Punkty dodatkowe za udział w konkursach organizowanych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Udział w konkursie – 1 punkt za każdy konkurs.

Skala oceniania – 1, 2, 3.

 

Medale za każdy miesiąc:

15 pkt. – 13 pkt. – złoty medal

12 pkt. – 10 pkt. – srebrny medal

9 pkt. – 5 pkt. – brązowy medal

Koniec roku (rozliczane są medale złote):

9 – 7: wzorowy

6 – 4: bardzo dobry

poniżej 4: dobry