E-REKRUTACJA 2019/2020

W Gminie Ożarów Mazowiecki rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się w 2019 roku po raz kolejny elektronicznie. Elektroniczna rekrutacja rozpoczyna się:

  • od 1 marca i potrwa do 8 marca 2019 r. deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  • od 1 marca i potrwa do 29 marca 2019 r. rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówka”,

  • od 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia 2019 r. rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki logując się na stronie https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Rodzice zapiszą swoje dzieci poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej bez konieczności dostarczania papierowej wersji wniosku do przedszkola lub szkoły. Cały proces rekrutacji od strony rodzica został przemyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie wniosku. E-Rekrutacja to dosłownie kilka kroków do zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły co przedstawia infografika. Warunkiem złożenia wniosku w formie elektronicznej jest założenie profilu zaufanego przez każdego z rodziców, co można obecnie uczynić przez kilka banków, świadczących usługi bankowości elektronicznej, jak również, będzie to możliwe, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim. Więcej informacji na temat profilu zaufanego można uzyskać na stronie pz.gov.pl. Osoby, które nie będą popisywały wniosku Profilem Zaufanym, będę miały możliwość skorzystania z mechanizmu dotąd obowiązującego, mianowicie – wniosek należy uzupełnić, złożyć za pośrednictwem systemu, wydrukować i podpisać przez obojga opiekunów. Kolejnym krokiem jest dostarczenie wniosku do placówki pierwszego wyboru.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Do samorządowych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/oddziału przedszkolnego składają elektronicznie na kolejny rok szkolny (2019/2020) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale w terminie do 08 marca 2019 r. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych są wymienione w zakładce dostępnej na stronie głównej „Kryteria”.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji w którym, pod uwagę brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce “Kryteria”. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie głównej Systemu Elektronicznych Rekrutacji w zakładce „Harmonogram rekrutacji 2019/2020”.

Elektroniczna rekrutacja jest częścią większego przedsięwzięcia Gminy, mającego na celu rozszerzenie zakresu usług dla mieszkańców, które mogą być załatwione elektronicznie, bez konieczności osobistego przybycia do Urzędu lub innej samorządowej jednostki. E-rekrutacja to ułatwienie i przyspieszenie składania wniosków przez rodziców i opiekunów do przedszkoli i szkół, jak również zapewnienie jeszcze lepszej transparentności procesu rekrutacji. System bowiem nalicza automatycznie punkty zgodnie z kryteriami ustawowymi i samorządowymi.

Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. 22 721-28-23

Pliki do pobrania: