Plan pracy SP2 – rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy

w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2018/2019

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
 •  

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018

 

 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do 15.09.2018 r.

Opracowanie programu profilaktyczno‑wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna

Do 15.09.2018 r.

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły

Do końca czerwca

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrektor szkoły

Do 15.09.2018 r.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do 30.11.2018 r.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15.09.2018 r.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji wychowanków do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

Dyrekcja szkoły

Marzec-sierpień

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrekcja szkoły

Kwiecień–sierpień

 Nauczanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Wicedyrektor, przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

Wicedyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Wicedyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Według harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień

Realizowanie programu profilaktyczno‑wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno‑pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Nauczyciel bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, kierownik świetlicy, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 r.-7.09.2018 r.

Wyboru przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego

8 września 2018 r.

Obchody Bitwy Ołtarzewskiej

11 września 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

11 września 2018 r.

Pierwsze zebrania wychowawców z rodzicami

18 września 2018 r.

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

17 września 2018 r.

Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji

18 września 2018 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

9 października 2018 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

11 października 2018 r.

Ślubowanie uczniów klas I

16 października 2018 r.

Apel z okazji Dnia Papieża Jana Pawła II

23 października 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

23 października 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

1 listopada 2018 r.

Dzień Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

9 listopada 2018 r.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

13 listopada 2018 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

27 listopada 2018 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

27 listopada 2018 r.

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2018 r.

Zabawa andrzejkowa

4 grudnia 2018 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

20 grudnia 2018 r.

Wizyta w Domu Seniora w Pilaszkowie

21 grudnia 2018 r.

Jasełka szkolne

23.12.2018 r.– 31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

27.12.2018 r.– 28.12.2018 r.

Zajęcia opiekuńcze

6 stycznia 2019 r.

Święto Trzech Króli

8 stycznia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

8 stycznia 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców

17 stycznia 2019 r.

Bal karnawałowy

22 stycznia 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.

Ferie zimowe

19 lutego 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

1 marca 2019 r.

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

12 marca 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12 marca 2019 r.

Zebrania z rodzicami

19  marca 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

26-28  marca 2019 r.

Rekolekcje szkolne

9 kwietnia 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

15 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty (język polski)

16 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty (matematyka)

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty (język obcy)

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 r. – 19.04.2019 r. i 23.04.2019 r.

Zajęcia opiekuńcze

25  kwietnia 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

25  kwietnia 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców

30 kwietnia 2019 r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

21 maja 2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

21 maja 2019 r.

Zebranie z rodzicami

28 maja 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

31 maja 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

10 czerwca 2019 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

10.06.2019 r.-17.06.2019 r.

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

10 czerwca 2019 r.

Koncert Filharmonii Narodowej

17 czerwca 2019 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

17 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 czerwca 2019

Boże Ciało

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

25 czerwca 2019 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

26–30 sierpnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,
 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

III. Plan wycieczek szkolnych wielodniowych

Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.

6abc

K. Michalak

Gdańsk (3 dni)

06.2019

2.

7ab E. Kłudkiewicz

Poznań (3 dni)

06.2019

3.

8ab

M. Tomaszewska

Gdańsk (2 dni)

06.2019

 

Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

 

Termin

 

1.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Język polski

M. Tomaszewska

Ustala organizator

2.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Matematyka

M. Dolota

Ustala organizator

3.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Język angielski

E. Kłudkiewicz

Ustala organizator

4.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Historia

E. Furmanik-Kurczak

Ustala organizator

5.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Biologia

K. Chodziuk

Ustala organizator

6.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Chemia

A. Łęczek

Ustala organizator

7.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Geografia

A. Nowicka

Ustala organizator

8.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Fizyka

M. Kokowska

Ustala organizator

9.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Wiedza o społeczeństwie

J. Malinowski

Ustala organizator

10.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Informatyka

E. Maliszewska

Ustala organizator

11.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy

Język niemiecki

Z. Flis

Ustala organizator

12.

Kangur matematyczny

M. Dolota

03.2019

13.

Konkurs ortograficzny

„O pióro burmistrza”

D. Jarosz

05.2019

14.

Konkurs polonistyczny

„O uśmiech dziecka”

E. Furmanik-Kurczak

 

15.

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego (piosenka i recytacja)

E. Kłudkiewicz, B. Mieszkowska

Z. Flis

05.2019

16.

Konkurs matematyczny „Mały Pitagoras”

M. Kruk

11.2018-05.2019

17.

Konkurs matematyczny „Mistrz arytmetyki”

K. Patyjewicz

12.2018-04.2019

18.

Konkurs profilaktyczno-przyrodniczy

M. Kokowska

12.2018-04.2019

19.

Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

M. Kokowska

04.2019

20.

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

A.Nowicka

10.2018

21.

Nasz chleb powszedni

A. Nowicka

04.2019

22.

Konkurs z zakresu doradztwa zawodowego „Mój wymarzony zawód”

 1. Nowicka

01.2019

 

 IV. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019

2.

Wrzesień

Zebranie organizacyjne – przyjęcie dokumentów (m. in. projekt programu wychowawczo-profilaktycznego, koncepcja pracy szkoły)

3.

Październik

Zebranie organizacyjno-szkoleniowe (informacja o przebiegu egzaminy ósmoklasisty, przyjęcie uchwały w sprawie dostosowań egzaminu dla uczniów z opiniami lub orzeczeniami)

4.

Listopad

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja I śródroczna

5.

Styczeń

Zebranie szkoleniowe, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

6.

Marzec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja II śródroczna

7.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

8.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

9.

Czerwiec

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Pliki do pobrania:

Attachments