Program wychowawczy szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy

w Ożarowie Mazowieckim

Program Wychowawczy Szkoły

1. ZAŁOŻENIA

Program Wychowawczy Szkoły opiera się na przekonaniu, że:

– celem wychowania jest doprowadzenie do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych,

– wychowanie szkolne, rozumiane jako mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, jest obok nauczania zadaniem szkoły,

– funkcjonujący system oświaty winien zapewniać wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

– nasza szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice,

– wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością oraz postawą.

2. NASZ ABSOLWENT

W zamierzeniu szkoły nasz absolwent to osoba, która na miarę swojego wieku jest:

– samodzielna, komunikatywna, a to znaczy, że:

 • zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich korzystać,
 • jest zaangażowana w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego,
 • konsekwentnie realizuje swoje cele, kształtuje swój światopogląd i nie ulega niekorzystnym wpływom innych,

– uczciwa, prawdomówna, a to znaczy, że:

 • zna i stosuje powszechne normy zachowań i współuczestniczy w procesie tworzenia norm szkolnych,
 • swoim zachowaniem wzbudza zaufanie rodziców, nauczycieli i kolegów,
 • postępuje w sposób nie naruszający praw i interesów innych,
 • szanuje własność prywatną i społeczną,

– odpowiedzialna, obowiązkowa, a to znaczy, że:

 • zna swoje prawa w szkole oraz potrafi upomnieć się o ich respektowanie,
 • rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je,
 • bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i zachowanie kolegów,

– kulturalna, szanująca innych, a to znaczy, że:

 • zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami kultury,
 • swoje poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych,
 • szanuje symbole narodowe i religijne,
 • jest tolerancyjna wobec ludzi odmiennych pod względem religijnym, fizycznym, kulturowym,

– dbająca o zdrowie i bezpieczeństwo, a to znaczy, że:

 • dba o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego trybu życia,
 • dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem a zdrowiem człowieka,
 • potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań,
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia.

3. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

W strukturze oddziaływań wychowawczych:

a) rada pedagogiczna:

 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
 • określa zapotrzebowanie klas na programy profilaktyczne,
 • inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych,
 • prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych,

b) nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych,
 • informują wychowawcę klasy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu,
 • uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę, bliżej poznają uczniów,
 • wspierają pracę uczniów uzdolnionych,
 • udzielają konsultacji dla uczniów i rodziców,
 • dzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie,

c) wychowawca klasy:

 • jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie,
 • opracowuje w oparciu o Program Wychowawczy Szkołyklasowy plan wychowawczy,
 • działa na rzecz integracji zespołu klasowego,
 • uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym,
 • kieruje klasowymi wycieczkami wyjazdowymi,
 • w miarę potrzeby, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania,
 • czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka,
 • jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne,
 • czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku niezrealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów,
 • dąży do rozwiązywania problemów klasowych -pedagog nie wyręcza ani nie wyłącza działania wychowawcy,
 • organizuje i prowadzi klasowe zebrania rodziców oraz prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów,
 • prowadzi dokumentację klasową,
 • ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły,
 • prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

d) dyrektor szkoły:

 • monitoruje pracę wychowawców klasowych,
 • diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy uczniami i nauczycielami,
 • współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

e) pedagog szkolny:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,

f) wychowawcy w świetlicy szkolnej:

 • aktywnie uczestniczą w realizacji zadań wynikających Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,

f) rada rodziców:

 • analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania,
 • uchwala programy: Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki,

– współpracuje z radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim,

g) rodzice:

 • rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

§ opiniowanie Programu wychowawczego szkoły,

§ opiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania oraz organizacji procesu nauczania,

§ uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego i szkolnej służby zdrowia,

§ uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami,

§ indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

§ uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole,

§ udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

§ uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach,

h) samorząd uczniowski:

 • współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami,
 • organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne,
 • podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.

5. ZADANIA WYCHOWAWCZE

Zadania z zakresu wychowania w roku szkolnym 2014/2015

Cel

Zadanie

Wyszczególnienie

Adresaci

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji


1. Pielęgnujemy i tworzymy tradycje szkolne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Apel

społeczność szkolna

dyrektor szkoły

01.09.2014

Święto Patrona Szkoły

Uroczystości Gminne

społeczność szkolna

Wychowawcy klas

13.09.2014

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas I

rada pedagogiczna, rodzice

dyrektor, wychowawcy klas I

14.10.2014

Dzień papieski

Akademia

społeczność szkolna

L. Trzonkowska, ks. K.Pietrzyk, B.Pielas,)

16.10.2014

Święto Niepodległości

Akademia

społeczność szkolna

A. Kubrak

06.11.2014

Jasełka

Przedstawienie

społeczność szkolna

S. Lucyna Trzonkowska, ks. K.Pietrzyk,

19.12.2014

Zabawa karnawałowa

Impreza tematyczna

uczniowie „O” – VI

rada rodziców, rada pedagogiczna

07.02.2015

Święto Konstytucji 3 Maja

Akademia

społeczność szkolna

Karolina Jemioło

30.04.2015

Dzień Dziecka

Festyn szkolny

uczniowie

Wicedyrektor szkoły

30.05.2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Akademia

społeczność szkolna

D.Jarosz, E.Kłudkiewicz

26.06.2015


2. Wdrażamy naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły

Włączamy się w charytatywne akcje

Prowadzimy coroczną akcję
„Góra grosza”

społeczność szkolna

opiekun samorządu

10.2014

Organizujemy własne akcje charytatywne

społeczność szkolna

O. Głowacka, D. Jarosz

03.2015

Współpracujemy z Domem Samotnej Matki w Brwinowie

społeczność szkolna

przedstawiciel Rady Rodziców (Katarzyna Janowska), przedstawiciel rady pedagogicznej (E. Pacucha, O.Głowacka)

cały rok

Współpraca z Domem Seniora w Pilaszkowie

społeczność szkolna

Elżbieta Sawczuk

12.2014

Promujemy zdobywanie odznaki “Przykładny uczeń” dla uczniów przestrzegających zasad
„Kodeksu Ucznia Naszej Szkoły”

Wyróżniamy uczniów przestrzegających zasad poprzez dyplomy i odznaki

uczniowie klas IV-VI

Wychowawcy klas IV-VI

cały rok


3. Tworzymy szkołę przyjazną uczniom

Proponujemy uczniom duży wybór pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych

Organizujemy turnieje sportowe

klasy IV-VI

J. Wajman, K. Michalak

01.06.2015

Zapewniamy opiekę świetlicową

W trakcie zajęć promujemy wykonywanie prac uczniowskich prezentowanych całej społeczności szkolnej

uczniowie świetlicy

E. Sawczuk, wychowawcy świetlicy

cały rok szkolny


4. Wspomagamy rozwój naszych uczniów

Przygotowujemy uczniów do odbioru sztuki

Organizujemy uczniom uczestnictwo w koncertach Filharmonii Narodowej

społeczność szkolna

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

co miesiąc

Promujemy wśród uczniów wartość ekonomiczne

Wspieramy działalność SKO. Przedsiębiorczość nie tylko dla dorosłych.

wszyscy uczniowie

O. Głowacka; pracownik banku

cały rok szkolny

Współpracujemy z organizacjami działąjącymi na rzecz wychowania dzieci i młodzieży

Wspieramy działalność drużyn ZHP

wszyscy uczniowie

K. Jemioło

cały rok szkolny

Wspieramy działalność szkolnego koła PTTK

wszyscy uczniowie

J. Łuczkiewicz

cały rok szkolny

Organizujemy różnorodne konkursy wiedzy

Konkurs matematyczny (“Mały Pitagoras”)

uczniowie klas I-VI

Nauczyciele matematyki

05.2015

Szkolny Konkurs Matematyczny – „W świecie liczb” – o tytuł Mistrza Arytmetyki (Mateusz 2015)

uczniowie klas IV-VI

E. Maliszewska

03.2015

Konkurs Ortograficzny (“Pióro Burmistrza”)

uczniowie klas IV-VI

M. Tomaszewska, D. Jarosz, A. Kubrak

05.2015

Konkurs matematyczny “Tabliczka mnożenia”

Uczniowie klas II-III

Wychowawcy klas II-III

05.2015

Konkurs “Szybkie czytanie ze zrozumieniem”

Uczniowie klas II-III

Wychowawcy klas II-III

05.2015

Konkurs profilaktyczno-przyrodniczy

Uczniowie klas II-IV

B.Kośka, Wychowawcy klas II-III

05.2015

Konkurs j.angielskiego

uczniowie klas IV-VI

B. Mieszkowska, E. Kłudkiewicz

05.2015

Diagnozujemy poziom kształconych umiejętności

Współpracujemy z Instytutem Badania Kompetencji w Wałbrzychu

uczniowie klas I-VI

Wychowawcy klas I-VI

01.2015 – 05.2015

Popieramy rozwój czytelnictwa

W czasie zajęć świetlicowych włączamy się w kampanię społeczną “Cała Polska czyta dzieciom”

uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe

Wychowawcy w świetlicy szkolnej

cały rok

Organizujemy konkurs czytelniczy

uczniowie klasy 0-III

A.Kubrak, wychowawcy klas

2 trymestr

Organizujemy konkurs czytelniczy

uczniowie klas IV-VI

A.Kubrak, nauczyciele j.polskiego

2 trymestr

Uczestniczymy w zewnętrznych konkursach związanych z czytelnictwem (Wydajemy własną książkę, Piekne czytanie, itp.)

wszyscy uczniowie

A. Kubrak

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu

Finansujemy wyjazdowe lekcje przedmiotowe.

uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

E. Pacucha, B. Galińska

cały rok


5. Promujemy wśród naszych uczniów zdrowy tryb życia

Promujemy sport i rekreację

Uczestniczymy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

uczniowie klas IV-VI

J.Wajman, K. Michalak,

cały rok

Uczestniczymy w akcjach prozdrowotnych

Promujemy akcję “Szklanka mleka”

społeczność szkolna

Edyta Kobylińska

cały rok

Uczestniczymy w programie “Owoce w szkole”

uczniowie klas I-III

Wychowawcy klas I-III

cały rok

6. Poznajemy nasz region i kraj, naszą „małą ojczyznę”

Poznajemy naszą gminę

Uczestniczymy w rajdzie „Szlakiem Pamięci”

wszyscy uczniowie

wychowawcy, nauczyciele

04.2015

Poznajemy nasz region

Organizujemy wyjazdowe lekcje przedmiotowe wg Kanonu wycieczek szkolnych

wszyscy uczniowie

Wychowawcy , nauczyciele

cały rok

Uczestniczymy w konkursach organizowanych przez Dom Kultury “Uśmiech”

Zewnętrzne konkursy plastyczne

uczniowie klas IV-VI

Karolina Jemioło

cały rok

Konkurs recytatorski “Syrenka”

Uczniowie klas 0-VI

nauczyciele j.polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

04.2015

6. EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzanej przez zainteresowane podmioty, dokonuje się w trakcie zebrań rady pedagogicznej – podsumowujących pracę w danym roku szkolnym. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców. Ocenie poddawane są następujące elementy:

– funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,

– uczestnictwo i osiągnięcia uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

– realizacja tradycji i obyczajów szkolnych,

– rozkład ocen zachowania,

– frekwencja rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,

– tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,

– rozkład rozmów dyscyplinujących oraz wpisów do rejestru uwag o zachowaniu uczniów,

– tematyka zespołów wychowawczych z udziałem pedagoga, wychowawców i rodziców uczniów,

– realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,

– częstotliwość dodatkowych spotkań wychowawców z rodzicami uczniów,

– realizacja planów pracy wychowawców klas,

– realizacja pomocy materialnej dla uczniów,

– kultura codzienna, postawy wobec słabszych, niepełnosprawnych,

– uczestnictwo w ofercie kulturalnej,

– uczestnictwo w formach turystyki,

– uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

– udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu problematyki wychowawczej,

– innowacje i projekty wychowawcze,

– samorządność uczniowska,

– skala zjawiska absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych,

– funkcjonowanie zapisów Statutu Szkoły dotyczących systemu nagród i kar,

– funkcjonowanie procedur odwoławczych.

Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu wychowawczego szkoły stanowią: narzędzia stosowane w ramach nadzoru pedagogicznego: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, dezyderaty, wykazy, osiągnięcia w konkursach itp.