Regulamin RR

Załącznik nr1 do Uchwały Rady Rodziców 8/2017-18 z dnia 10 października 2017 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

Podstawa prawna:

1) Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U. z 11.01.2017r. poz.59

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
a. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
b. Statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim;
c. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły;
d. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły;
e. Klasowej Radzie Oddziałów – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady wybierany przez rodziców poszczególnych oddziałów szkolnych;
f. Przewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Sekretarza, i Skarbnika Rady;
g. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Rady Rodziców;
h. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców
i. Reprezentatywności – należy przez to rozumieć zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.
j. Przedstawicielu (zwanym również Członkiem Rady Rodziców) – należy przez to rozumieć osobę wybieraną spośród rodziców uczniów danej klasy, jako reprezentanta klasy posiadającego jeden głos w Radzie Rodziców,
k. Samorząd Uczniowski – należy rozumieć Samorząd uczniowski Szkoły.

§ 2

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców uczniów.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od 29 września do dnia 30 września z uwzględnieniem pkt 3 poniżej.
3. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U. z 11.01.2017r. poz.59 oraz na podstawie Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły;
c. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców;
d. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Szkoły.

§ 3

1. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju szkoły;
b. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi, innym organom szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisko w sprawach związanych z działalnością Szkoły;
c. formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami prawa oświatowego oraz statutu;
d. współpracę z Dyrektorem i Nauczycielami Szkoły w celu współdecydowania w sprawach związanych z programem profilaktyki i wychowawczym szkoły oraz uczestniczenia w podejmowanych działaniach.

Rozdział II

Skład Rady Rodziców
§ 4

1. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel rodziców.
2. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru, z wyjątkiem klas programowo najwyższych.
3. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli wybranych delegatów rodziców z poszczególnych oddziałów.

Wybory do Rady Rodziców
§ 5

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Klasową Radę Oddziałów.
3. Klasowa Rada Oddziałów powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałów decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic lub prawny opiekun dziecka.
5. Wybory Klasowych Rad Oddziałów przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałów.
6. Jeden rodzic/ opiekun prawny może być przedstawicielem tylko jednej Rady Oddziałów.
7. Wybory Klasowych Rad Oddziałów odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
8. Kandydatów do Rady Rodziców, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu rodziców każdego oddziału.
9. Wybór Przedstawiciela następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
10. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.
11. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady należy do obowiązku Dyrektora.
12. Pierwsze zebranie Rady zwołuje Dyrektor w terminie umożliwiającym uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki oraz programu wychowawczego szkoły.

Struktura Rady Rodziców
§ 6

1. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady.
2. Rada na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, którzy stanowią Zarząd Rady Rodziców. Zarząd Rady może być poszerzony do 6 osób, wybierając spośród członków Rady.
3. Rada wybiera spośród członków Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja rewizyjna konstytuuje się wybierając Przewodniczącego. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów ) dla wykonywania określonych zadań.
5. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdanie ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi na zebraniu sprawozdawczym do 30 września.

Uprawnienia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
§ 7

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń oraz informowanie rodziców o przebiegu działalno ści RR.
3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
4. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców , a także kontroluje prawidłowości ich księgowania.
5. Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli finansowej.
6. Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Szkoły. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.
7. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.

ROZDZIAŁ III
Kompetencje Rady Rodziców
§8

1. Kompetencje Rady Rodziców reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U. z 11.01.2017r. poz.59
2. Rada Rodziców w szczególności ma prawo do:
a. uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły lub placówki i programu profilaktyki Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w ust.1 pkt 1. lub pkt 2. program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
b. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
c. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły lub placówki,
d. opiniowania podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności w szkole lub placówce,
e. udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
f. wnioskowania o powołanie Rady Szkoły,
g. wnioskowania i opiniowania w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
h. wyrażania opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 KN),
i. wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem ust. 13),
j. opiniowania propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego),
k. uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach),
l. udziału w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 7 pkt 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych),
m. opiniowania projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego),
n. wnioskowania, wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Szkolnym, o nadanie szkole lub placówce przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych),
o. udziału w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i Dyrektora Szkoły lub placówki od oceny jego pracy (§ 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego).
3. Rada Rodziców ma obowiązek uchwalania Regulaminu swojej działalności.

Rozdział IV

Organizacja pracy Rady Rodziców
§9

1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał: wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec.
2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub Dyrektor Szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.
3. W zebraniach Rady Rodziców ma prawo brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w Szkole.
4. Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek:
a. Dyrektora szkoły;
b. Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas;
c. Organu prowadzącego;
d. Organu nadzorującego;
e. Samorządu Uczniowskiego.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokołów.
7. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczącemu Rady Rodziców, trzeci pozostaje w aktach.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każ dy rodzic ma prawo wglądu do protokołów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
9. Przewodniczący Rady Rodziców na pierwszym wrześniowym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań ogółowi rodziców w danej klasie.
10. Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły może prowadzić publikację istotnych dla niej informacji i ogłaszać komunikaty. Obsługę techniczną prowadzi osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły. Rada Rodziców posiada wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły tablicę informacyjną wewnątrz budynku Szkoły z przeznaczeniem do tych samych celów. Publikacja treści na ww. tablicy odbywa się w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
11. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.
12. Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Rady Rodziców przek azuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
13. Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
14. Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

Tryb podejmowania uchwał
§10

1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów Rady Rodziców. Do Księgi mają wgląd Dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.
3. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.
4. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
5. Protokół oraz uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
6. Księga Protokołów Rady Rodziców o której mowa w pkt. 2 powyżej prowadzona jest przez Sekretarza Rady w sposób elektroniczny.

Rozdział V

Gospodarka finansowa
§11

1. Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest w sposób rzetelny i transparentny.
2. Szczegóły prowadzenia rachunkowości reguluje odrębna Uchwała Rady.
3. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane przez Radę Rodziców tworzą Fundusz Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z poniższych źródeł:
a. dobrowolnych składek rodziców w sugerowanej wysokości corocznie ustalanej przez Radę Rodziców;
b. darowizn od osób fizycznych, prawnych;
c. dotacji budżetowych;
d. dochodów z innych źródeł (m. in. od sponsorów)

Zasady wydatkowania Funduszy Rady Rodziców
§12

1. Rada Rodziców ma obowiązek uchwalić budżet Rady Rodziców (na czas kadencji Rady Rodziców), najpóźniej na drugim zebraniu Rady Rodziców nie później jednak niż do 31 października.
2. Rada Rodziców zgromadzone środki wydatkować może wyłącznie zgodnie z budżetem uchwalonym na czas trwania kadencji Rady Rodziców.
3. Budżet uchwalony na czas trwania kadencji Rady Rodziców podawany jest do wiadomości Szkoły, Rodziców za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych, strony internetowej Szkoły.
4. Obowiązek przekazania informacji o uchwalonym budżecie Rady Rodziców spoczywa na Przewodniczącym Rady Rodziców.
5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a. Dyrektor,
b. Klasowe Rady Oddziałów,
c. Samorząd Uczniowski.
6. Rada ma wydzielone konto bankowe.
7. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie uprawnione osoby: Skarbnika i Przewodniczącego lub Skarbnika i Sekretarza.
8. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
9. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem pod względem formalnym sprawdza i opisuje Skarbnik i Przewodniczący Rady oraz Dyrektor.

Dokumentacja Rady Rodziców
§13

1. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Szkole przy której Rada Rodziców prowadzi działalność, w miejscu uzgodnionym z Dyrekcją Szkoły.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§14

1. Rada Rodziców używa pieczęci o treści „ Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Maz.”
2. Rada Rodziców do komunikacji związanej ze statutową jej działalnością używa adresu email: rrsp2ozarow@gmail.com
3. Sposób używania adresu email o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz uprawnieni, zatwierdzony został odrębną uchwałą.
4. Przedstawiciele Klasowych Rad Oddziałów, Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji w drodze głosowania bezwzględną większością głosów na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.
5. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w Statucie Szkoły.
6. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest na zebraniu Rady Rodziców i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

/data i podpis/

Przewodniczący Rady Rodziców
Anna Sobiecka…………………………………………………………………………………
/data i podpis/

Sekretarz Rady Rodziców
Edyta Kowalska…………………………………………………………………………………
/data i podpis/

Skarbnik Rady Rodziców
Arkadiusz Kubach…………………………………………………………………………………