Organizacja wolontariatu

Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu w SP2 jest:

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

2) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej w szkole,

3) koordynacja udziału młodzieży w pozaszkolnych działaniach o charakterze wolontariackim, np. prowadzonych wśród osób starszych, w przedszkolach, we współpracy z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami,

4) wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

6) promocja idei wolontariatu w szkole,

7) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,

8) utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

Szkoła organizuje działania wolontariackie w formie:

1) działań wewnątrzklasowych/międzyklasowych koordynowanych przez wychowawców klas/pedagoga szkolnego/innych nauczycieli (we współpracy z rodzicami),

2) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – Klubu Wolontariatu, którego cele obejmują:

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,

b) zaangażowanie uczniów w dobrowolną, nieodpłatną pomoc innym ludziom,

c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

e) promowanie akcji o charakterze wolontarystycznym – lokalnych, ogólnopolskich; włączanie się do tych działań.

Udział uczniów w działaniach wolontariackich wymaga zgody ich rodziców!

Opiekun- Elżbieta Kadłubaj

Pliki do pobrania: