Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Regulamin Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza więzi rodzinne i przyjacielskie.

2. Wolontariusz świadczy pracę na zasadzie wolontariatu.

3. Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy społeczności szkolnej i jest formą pomocy osobom i instytucjom. Zrzesza osoby pragnące wspomagać akcje charytatywne, działać w środowisku szkolnym i lokalnym oraz rozwijać i promować ideę wolontariatu w szkole i poza nią.

4. Klub Wolontariatu działa pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, a opiekę nad Klubem sprawują koordynatorzy.

II. Cele i sposoby działania

1. Rozwijanie wśród społeczności szkolnej wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, otwartości i bezinteresowności w relacjach z innymi osobami.

2. Edukacja społeczna i możliwość samorozwoju dla Wolontariuszy.

3. Zdobywanie przez Wolontaiuszy doświadczenia w pracy na rzecz szkoły, instytucji, środowisk lokalnych oraz na rzecz drugiego człowieka.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów naszej szkoły.

5. Organizowanie możliwości dla włączania uczniów w działalność o charakterze wolontaryjnym (zarówno okolicznościowych jak i stałych).

6. Prowadzenie cyklicznych spotkań, szkoleń oraz warsztatów.

7. Współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.

8. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w szkole i poza szkołą.

9. Formy działania Klubu Wolontariatu obejmują udział w wydarzeniach szkolnych, lokalnych oraz ogólnopolskich (za zgodą Dyrektora szkoły):

  • Udział w akcjach charytatywnych: okolicznościowych i cyklicznych (np. zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt, WOŚP)
  • Pomoc koleżeńska w nauce
  • Pomoc w zajęciach świetlicowych
  • Świadczenie pracy wolontaryjnej na rzecz wybranej instytucji w sposób zorganizowany i określony porozumieniem (np. wolontariat w przedszkolach, warsztaty i akcje w DPS, Domu Seniora)
  • Pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę (np. „Dzień otwarty”)
  • Udział w wydarzeniach szkolnych, lokalnych oraz ogólnopolskich (za zgodą Dyrektora szkoły)
  • Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym.

III. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń SP2, który pragnie pomagać innym.

2. Udział w Klubie Wolontariatu jest dobrowolny, świadomy i nieodpłatny.

3. Członkowie Klubu mogą świadczyć pracę wolontarystyczną w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami ucznia oraz obowiązkami domowymi.

4. Członkowie Klubu uczestniczą w spotkaniach Klubu Wolontariatu odbywających się ok. 1 raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.

5. Przynajmniej raz w roku odbywa się spotkanie podsumowujące pracę Klubu Wolontariatu.

6. Dnia 5 grudnia obchodzony jest Dzień Wolontariusza.

7. Uczeń chcący przystąpić do Klubu Wolontariatu zobowiązany jest przedstawić na piśmie zgodę rodzica/opiekuna prawnego na jego udział w Klubie.

8. Członkowie Klubu promują wartości i ideę wolontariatu własnym zachowaniem oraz postawą wobec osób potrzebujących pomocy.

9. Wszelkie działania Wolontariuszy są dokumentowane w ustalonej formie, czyli w „Dzienniczku wolontariusza”.

10. Członkowie Klubu mają prawo do wystąpienia oraz rezygnacji z działań Klubu w sposób określony w porozumieniach wolontariackich.

11. Wolontariusz ma prawo do wsparcia swoich działań ze strony opiekuna Klubu, pracowników szkoły oraz innych Wolontariuszy.

12. Wolontariusze przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie Klubu Wolontariatu.

13. Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu uzyskuje uczeń, który przez co najmniej dwa lata brał udział w kilku akcjach wolontariackich oraz podjął przynajmniej jedno działanie obejmujące systematyczną pracę trwającą co najmniej pół roku, w wymiarze co najmniej jednej godziny w tygodniu.

IV Nagradzanie Wolontariuszy

1. Słowne uznanie wobec zespołu klasowego.

2. Pochwała dyrektora na szkolnym apelu.

3. Dyplom, nagroda rzeczowa.

4. Pisemne podziękowanie dla wolontariusza i jego rodziców.

5. Tytuł „Wolontariusza roku”.

6. Informacja o działalności Wolontariusza na świadectwie ukończenia szkoły.

Nagrody mają charakter motywacyjny, stanowią wyraz uznania dla pracy Wolontariusza, starannego wykonywania powierzonych mu obowiązków, troski o innych oraz godnego reprezentowania szkoły.

Pliki do pobrania: